กรีนลีฟกรุ๊ปได้เข้ารับการรับรองให้เป็นบริษัทสร้างวัฒนธรรมผสมผสานร่วมกันจากจังหวัดกุนมะอย่างเป็นทางการแล้ว!!

กรีนลีฟกรุ๊ปได้ก่อตั้งที่จ.กุนมะตั้งแต่ปี 2021 และได้รับการรับรองให้เป็นธุรกิจที่มีการจัดจ้างบุคลากรต่างชาติ ที่มีการจัดสรรกิจกรรมเพื่อพัฒนาการสร้างสรรค์ที่เป็นเลิศเพื่อบุคคลากรเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองให้เป็นบริษัทสร้างวัฒนธรรมผสมผสานร่วมกันของจังหวัดกุนมะในครั้งที่ 1

การได้รับการรับรองให้เป็นบริษัทสร้างวัฒนธรรมผสมผสานร่วมกันนั้น คือ

เป็นบริษัทมีการจัดจ้างบุคคลากรต่างชาติ ที่ได้รับการยอมรับว่ามีการดำเนินการที่เป็นเลิศเพื่อก่อให้เกิดความกระตือรือร้นของบุคคลากร ในฐานะที่เป็นRole Model ของระบบ” บริษัทสร้างวัฒนธรรมผสมผสานร่วมกันของจ.กุนมะ” นั้น ทางบริษัทจะได้รับการประเมินและได้รับการรับรองจากแง่มุมต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.ให้บุคคลากรต่างชาติตั้งเป้าหมายในการทำงานเพื่อเป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อองค์กร

2.ได้มีการจัดเตรียมการพัฒนาความสามารถของบุคคลากรต่างชาติอย่างมุ่งมั่นและแข่งขัน

3.ให้บุคคลากรต่างชาติได้มีการร่วมมือในการทำงานกับชาวญี่ปุ่น เพื่อให้ก่อเกิดบทบาทในการทำงานที่เด่นชัด

4.อื่นๆ เช่น มีการสนับสนุนงานด้านต่างๆมีการเชื่อมโยงต่อการสร้างผลงานของบุคคลากรต่างชาติ

    ทางจังหวัดกุนมะมีการรับสมัครธุรกิจที่มีการจัดจ้างบุคคลากรต่างชาติ เพื่อเข้าร่วมโครงการบริษัทสร้างวัฒนธรรมผสมผสานร่วมกัน

การจัดการของกรีนลีฟกรุ๊ป

ทางบริษัทขอแนะนำการจัดการและการสร้างสภาพแวดล้อมต่างๆเพื่อให้เกิดการมีบทบาทและผลงานของบุคคลากรต่างชาติ

◇การจ้างงานบุคคลากรต่างชาติอย่างเต็มที่◇

ทางกรีนลีฟกรุ๊ปนั้น ได้มีการจ้างงานบุคคลากรต่างชาติมามากกว่า 20 ปี ปัจจุบันมีพนักงานต่างชาติมากกว่า 70 คน ซึ่งได้แก่ ชาวไทย, ชาวเวียดนามและชาวฟิลิปปินส์ ซึ่งบุคคลากรเหล่านี้ได้มีการทำงานร่วมกันกับชาวญี่ปุ่นด้วย รวมทั้งตำแหน่งของพนักงานต่างชาติก็ได้มีการขยายเพิ่มมากขึ้น มีบุคคลากรที่มีการเปลี่ยนสถานภาพจากผู้ฝึกปฎิบัติงานให้เป็นพนักงานประจำด้วย

การจ้างงานบุคคลากรต่างชาตินั้น มีการเข้าไปสัมภาษณ์โดยตรงถึงประเทศของบุคคลากร มากไปกว่านั้น เท่าที่สามารถดำเนินการได้นั้น ก็ได้มีการเข้าเ
ยื่ยมถึงบ้านและครอบครัวของบุคคลากร เพื่อพูดคุยและสร้างความเข้าใจให้กับครอบครัวของบุคคลากรให้ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ ความเป็นอยู่ใน
ต่างแดน และแก้ไขข้อข้องใจต่างๆที่มีอยู่ รวมทั้งเป็นการน้อมรับการสนับสนุนจากทางครอบครัวด้วยเช่นกัน

ยิ่งไปกว่านั้น ได้มีการจัดให้มีระบบการประเมินระดับความสามารถเฉพาะบุคคล, เทคนิคการทำงาน, ความพยายามและความมุ่งมั่นในการทำงานและสร้างผลงาน ซึ่งเป็นระบบเดียวกับที่ใช้กับพนักงานชาวญี่ปุ่นเช่นเดียวกัน

◇การจัดให้มีแผนกดูแลและช่วยเหลือบุคคลากรต่างชาติ◇

ที่กรีนลีฟกรุ๊ปได้จัดให้มีหน่วยงานเพื่อให้คำปรึกษาทางด้านการดำเนินชีวิตและการทำงานให้กับบุคคลากรต่างชาติด้วย

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนบุคคลากรต่างชาตินั้น มีจุดประสงค์ที่จะไม่ให้เกิดการสั่งสมความไม่สบายใจและความไม่พอใจในการดำเนินชีวิต ในแง่ปัญหากำแพงภาษาของชาวไทยและชาวเวียดนามนั้น จัดให้มีการช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น การเข้าตรวจโรคที่โรงพยาบาล, การดำเนินการทางด้านกฎหมายต่างๆ, การไปรับส่งจากสนามบิน รวมไปถึงงานกิจกรรมต่างๆ ที่มีในชุมชน เช่น เทศกาลงานฤดูร้อน, งานประจำปีต่างๆของทางท้องถิ่น เป็นต้น

ทั้งนี้บุคคลากรที่อยู่ในหน่วยงานนี้ เป็นบุคคลากรที่มีประสบการณ์ตรงในการใช้ชีวิตในต่างแดน จึงมีความเข้าใจในความยากลำบากในการดำเนินชีวิตในต่างประเทศได้เป็นอย่างดี

◇การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ◇

กรีนลีฟกรุ๊ปและบริษัทที่ผลิตผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกันนั้น เป็นบริษัทที่ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ให้อยู่ในรูปผลิตภัณฑ์อาหารและส่งออกจำหน่าย ซึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้น ได้รับความร่วมมือจากบุคคลากรผู้ทำงาน โดยไม่คำนึงถึงอายุหรือสัญชาติ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและคงไว้ซึ่งรสชาดที่ดี

ผลิตภัณฑ์หลักของกรีนลีฟซึ่งก็คือ ผลิตภัณฑ์คอนยัคแปรรูปนั้น ได้มีการแปรรูปไปเป็นเส้นหมี่เวียดนาม(เฝอ หรือ เส้นชิราทะคิ) ซึ่งเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการร่วมมือกับบุคคลากรชาวเวียดนาม

◇การจัดเตรียมบ้านพักที่มีสภาพแวดล้อมที่สามารถผ่อนคลายได้◇

Bioenergy เป็นหอพักเพื่อบุคคลากรที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้เพื่อให้บุคคลากรเช่าพักอาศัย ซึ่งมีทั้งหมด 8 หลังในจังหวัดกุนมะและชิสึโอกะ

เพื่อเป็นการตอบรับการเปลี่ยนแปลงไปของยุคสมัย, ความต้องการต่างๆ ที่เปลี่ยนไปของตัวบุคคลากรและความต้องการของบริษัทจัดจ้างงาน จึงได้จัดให้เตรียมหอพักอาศัยที่ช่วยให้บุคคลากรได้รู้สึกผ่อนคลายและช่วยบรรเทาความเหนื่อยล้าจากการทำงานในแต่ละวัน

นอกเหนือจากการจัดเตรียมที่พักอาศัย ภายในหอพักยังสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลากรแต่ละประเทศ โดยการจัดให้มีเครื่องเล่นเพื่อการสันทนาการด้วย

จากโลกสู่กุนมะและจากกุนมะสู่โลก

ที่กรีนลีฟกรุ๊ปนั้น เราได้ดำเนินการต่างๆ โดยคำนึงถึงความสุขและความพอใจของตัวบุคคลากรต่างชาติและรวมไปถึงทางครอบครัวของบุคคลากรด้วย ในขณะเดียวกันนั้นทางเราก็ขอรับการมีส่วนร่วมจากบุคคลากรในการพัฒนาประเทศญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน และทางเรามีความต้องการให้บุคคลากรได้รับประสบการณ์ที่ดีในประเทศญี่ปุ่นกลับไป เราเชื่อว่าจากประสบการณ์ที่ดีนั้นจะทำให้เกิดความรู้สึกผูกพันธ์กับจังหวัดกุนมะ และเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นการเพิ่มความมั่นคงในการเชื่อมโยงโลกสู่จังหวดกุนมะ

มากไปกว่านั้น กรีนลีฟกรุ๊ปได้มีส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารและผักไปยังประเทศเยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลีและไทย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์คอนยัคซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อของหมู่บ้านโชวะ จังหวัดกุนมะนั้น ทางบริษัทของเราได้เป็นบริษัทแรกที่ได้ใช้หัวคอนยัคอินทรีย์เป็นวัตถุดิบ และส่งออกขายในรูปแบบสินค้าเพื่อสุขภาพไปยังประเทศในทวีปยุโรป และเราเชื่อว่าผ่านทางผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะเป็นสิ่งที่สามารถให้โลกได้เห็นเสน่ห์ของจังหวัดกุนมะได้